Am Oktober 2022 spille mer de Concert „Kanner O Kanner, O quel bonheur“ zu Esch am CIPA vu Servior.

Wann Der eis och buche wëllt, da mellt Iech op:

info@milasbl.lu

 

Eist Lidderbuch mat DVD kënn Der och nach ëmmer hei bestellen!