Charte de déontologie

D’MIL asbl huet d’Charte de déontologie vum Ministère de la Culture ënnerschriwwen.

Méi Informatiounen iwwert dës Charte fann Der hei.

Mir verëffentlichen op dëser Plaz och geschwënn eise Règlement d’ordre intérieur.